központi: +36-70-674-8177 elnök: +36-70-203-2962 elnok@ujvilagalapitvany.hu
Select Page

Mi a feladatuk a nagyköveteinknek?

Nagyköveteink nemcsak a megtisztelő címben részesülnek, hanem személyre szabott és velük egyeztetett megbízást, missziót is kapnak.

Egyéni missziójuk teljesítése révén segítik és képviselik az alapítvány küldetését, annak jó hírét terjesztik a társadalomban, a világban, valamint életútjukkal, elhivatottságukkal példát mutatnak és értéket képviselnek.

  • Megbízatásuk, hogy terjesszék a társadalomban a kiváló képességű, példaértékű, önmagáért felelős, s a társadalom felemelkedését szolgáló ember mintaképét; kapcsoljanak össze az alapítvánnyal a segíteni akaró embereket, kiválóságokat, akikre büszkék lehetünk. 
  • Nagyköveteink tevékenységüknél, népszerűségüknél, ismertségüknél fogva széles körben hatni tudnak a társadalomra.
  • Feladatuk továbbá, hogy külföldi és magyar civil szervezeteket kapcsoljanak az “ÚJ VILÁG” Alapítvány  programjaihoz a másság elfogadásának mentén (cigányság, fogyatékossággal élők, stb.) érzékenyítő foglalkozások, hagyományőrzés és fogyatékossági ügy bemutatása révén.
  • Megismertesse környezetükkel alapítványunk munkáját és ösztönözze az embereket, cégeket különböző támogatásra.

Kuratórium

Az “ÚJ VILÁG” Alapítvány döntéshozó szerve a Kuratórium. A Kuratórium ülése nyilvános, azon bárki részt vehet. A Kuratórium évente legalább négy alkalommal ülésezik, melyet az elnök hív össze. A Kuratórium üléseit az elnök hívja össze, akként, hogy az ülésről írásban, névre szóló meghívóban értesíti (e-mailben vagy papír alapon) az ülést legalább 15 nappal megelőzően a Kuratóriumi tagokat. A meghívónak tartalmaznia kell a Kuratóriumi ülés helyét, idejét, valamint a napirendi
pontokat. Az alapítvány a Kuratórium ülésének időpontjáról és napirendjéről a kívülálló személyek akként szereznek tudomást, hogy a Kuratórium elnöke annak helyét és idejét, valamint a napirendet tartalmazó meghívót az alapítvány székhelyén lévő faliújságon is kifüggeszti, valamint az internet útján, honlapján is közzéteszi. A Kuratórium összehívását bármely tag indítványozhatja, ha a Kuratórium elnöke az ülést a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül nem hívja össze, úgy a Kuratórium bármely tagja jogosult az ülés összehívására. A nyilvánosságot a Kuratóriumi ülésről csak abban az esetben lehet kizárni, amennyiben az a személyiségi jogok védelmének szempontjából szükséges. A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon három tag jelen van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, a jogszabály által vagy jelen alapító okiratban meghatározott minősített szótöbbséget igénylő ügyek kivételével. Határozatképtelenség esetén az újabb ülést, az elhalasztott ülés időpontjától számított 8 napon belüli időpontra össze kell hívni, változatlan napirendi pontokkal. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő tag aláír és melynek elkészítése az elnök feladata. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Kuratóriumi ülés helyét, időpontját, a Kuratóriumi ülésen résztvevő tagokat, a Kuratóriumi ülés döntéseinek tartalmát és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők, valamint a tartózkodók számarányát. A Kuratórium a döntéseit a jelenlévő érintettekkel szóban közli, a jelen nem lévőkkel, pedig írásban, a jegyzőkönyv egy aláírt példányának megküldésével. Az elnök gondoskodik arról, hogy a Kuratórium döntései a döntéshozataltól számított a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételének napjáig szóló, az alapítvány székhelyén lévő hirdetőtábláján kifüggesztésre kerüljenek és azokat az internetes honlapja útján, szükség esetén a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. A Kuratórium biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik az alapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. meghatározza a cél megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról.

A Kuratórium vezetősége:

Kemény Róbertné Nagy Erika alapító

Gulicska Irén a Kuratórium elnöke

Moldován Ilona a Kuratórium tagja

Kopcsik Szilvia a Kuratórium tagja

Alapítványunk működését 2020. január 1-től Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Kuratórium mellett.

Fekete Erika
a Felügyelő Bizottság elnöke

Kovács Gábor
a Felügyelő Bizottság tagja

Ormos Gábor Árpádné
a Felügyelő Bizottság tagja

Pin It on Pinterest